Да дадем здраве на ромите

Проектът „Да дадем здраве на ромите“ е  финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

АДРА-България проведе безплатни медицински прегледи в пет общини на окръг Пазарджик – Септември, Ракитово, Велинград, Брацигово, Пазарджик. В продължение на 15 дни бяха достигната около 2500 души. Беше предоставена безплатна медицинска консултация и прегледи на костна плътност, ЕКГ, ехография и доплер, кръвна захар, сатурация, кръвно налягане, ръст, килограми, БМИ, измерване на дихателен обем и др. Обобщавайки резултатите, АДРА-България със загриженост отбелязва, че сред ромското насление съществува значителнo ниска култура на здраве (типично и за по голямата част от население на страната ни). Хората са небрежни относно здравните си навици и култура, ходят на преглед при лекар в напреднал етап на усложнения или пренeбрегват симптоматиката на заболяването си. Чрез нашите лекари и екип предоставихме загриженост и помощ за тези хора. Ще продължим да надграждаме проекта си и ще наблюдаваме социалнио значимите заболявания за всички български граждани с емпатия и мило отношение към всеки.

 „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АДРА-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“