Да дадем здраве на ромите

Наименование на проектаДа дадем здраве на ромите“
Финансиращ орган – Фонд Активни граждани България, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП
Стойност на проекта – 9994,55 евро
Срок за изпълнение – 01.03.2021 – 31.08.2021 г.
Бенефициент – Фондация „АДРА – България“
Териториален обхват – Пазарджик, Септември, Ракитово, Велинград, Брацигово
Цел на проекта – Допринасяне за намаляването на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство чрез овластяването на ромски здравни медиатори в област Пазарджик да извършват ранен скрининг на ромското население за превенция на социално значими заболявания и предоставянето на тази безплатна услуга на над 1000 души.
Основни дейности – Предоставяне на безплатна медицинска консултация и прегледи на костна плътност, ЕКГ, ехограф, измервания на кръвна захар, сатурация, кръвно налягане, ръст, тегло, измерване на дихателен обем и др. сред ромската общност. Анализ и обобщаване на резултатите.

Проектът „Да дадем здраве на ромите“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Да дадем здраве на ромите“ е допринасяне за намаляването на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство чрез овластяването на ромски здравни медиатори в област Пазарджик да извършват ранен скрининг на ромското население за превенция на социално значими заболявания и предоставянето на тази безплатна услуга на над 1000 души. 

АДРА-България проведе безплатни медицински прегледи в пет общини на окръг Пазарджик – Септември, Ракитово, Велинград, Брацигово, Пазарджик в  продължение на 15 дни. Бяха предоставена безплатна медицинска консултация и прегледи на костна плътност, ЕКГ, ехограф, измервания на кръвна захар, сатурация, кръвно налягане, ръст, тегло, измерване на дихателен обем и др. Обобщавайки резултатите АДРА-България със загриженост отбелязва, че сред ромското насление съществува значителнo ниска култура на здраве (типично и за по голямата част от население на страната ни). Хората са небрежни относно здравните си навици и култура, ходят на преглед при лекар в напреднал етап на усложнения или пренeбрегват симптоматиката на заболяването си. Чрез нашите лекари и екип предоставихме загриженост и помощ за тези хора. Ще продължим да надграждаме проекта и ще наблюдаваме социалнио значимите заболявания за всички български граждани с емпатия и мило отношение към всеки.

 „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АДРА-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“